E-mail: agogora@ukf.sk

Telefón: 

Kancelária: H-113

Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022, Štvrtok 15:00 – 16:00
https://meet.ukf.sk/KHGOGORA


Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa primárne zameriava na oblasť digital humanities: základný výskum metodologických a epistemologických predpokladov aplikovania výpočtových nástrojov v humanitno-vednom výskume; metodologické a technické postupy budovania a archivovania textových digitálnych zdrojov v humanitných vedách; problém využitia praktík digital humanities pri uchovaní a počítačovom spracovaní digitálnych textových zdrojov vo filozoficko-etickej oblasti; inštitucionálne aspekty digital humanities; problém diseminácie digitálneho výskumu a podpory komunity digital humanities. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na metodológiu výskumu v humanitných vedách, počítačovú a informačnú etiku, a interpretáciu filozofických textov.


Vedecko-výskumné zameranie

– systematická filozofia

– etika a digitálne technológie

– digital humanities


Pedagogické zameranie

– počítačová a informačná etika

– metodológia humanitno-vedného výskumu

– interpretácia filozofického textu

– dejiny etiky