ŠTATÚT 

Centrum digitálnych humanitných vied pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Preambula 

Centrum digitálnych humanitných vied je pracoviskom pre digitálny výskum v humanitných vedách pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svojou činnosťou prepája humanitný a spoločenskovedný výskum s digitálnymi technológiami a vytvára vedecko-výskumnú platformu pre interdisciplinárnu spoluprácu v rámci fakulty. Počítačové spracovanie digitálnych dát humanitných a spoločenských vied umožňuje konštruovať nové vedecké teórie, prípadne vyvolať nové výskumné otázky alebo potvrdzovať hypotézy. V závislosti od vednej disciplíny a formátu dát nadobúda tento prístup rôznorodé výskumné a aplikačné podoby (napr. korpusy elektronických textov, digitálne zbierky a archívy, digitálne edície, štandardy anotovania a priraďovania metadát, štatistické spracovanie prirodzeného jazyka, štýlometria, strojový preklad, rozpoznávanie pomenovaných entít a obrazu, webové korpusy, počítačová vizualizácia a mnohé iné). Dnes sa súbor týchto aktivít v medzinárodnom kontexte označuje pomenovaním „digital humanities“ (ďalej len DH) a v posledných desaťročiach nadobúda čoraz zásadnejší význam pre vnímanie a budúcnosť humanitných a spoločenských vied. 


Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Tento štatút upravuje postavenie Centra digitálnych humanitných vied pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len “CDHV”), jeho organizáciu, činnosť a hospodárenie v súlade so Štatútom a Organizačným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej len “fakulty”) a so Štatútom a Organizačným poriadkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „univerzity“). 


Článok II. OBLASŤ PÔSOBENIA 

DH je oblasť interdisciplinárneho výskumu v humanitných a spoločenských vedách, ktorý sa realizuje pomocou výpočtových procesov, vychádza z digitálnych zdrojov a rozširuje tradičné metodologické postupy. Náplňou činnosti CDHV je najmä: 

 1. rozvíjať základný výskum zameraný na explikáciu DH, metodologické a epistemologické predpoklady DH, prienik DH s jednotlivými humanitnými a spoločenskými vedami, vzťah digitálneho a tradičného výskumu a iné príbuzné témy; 
 2. rozvíjať aplikovaný výskum v oblasti DH zameraný na štandardizované vytváranie a sprístupňovanie digitálnych zdrojov, tvorbu a implementáciu digitálnych nástrojov do výskumu v humanitných a spoločenských vedách, s primárnou orientáciou na textové zdroje a ich počítačové spracovanie; 
 3. realizovať kurzy a zabezpečovať vyučovacie predmety na FF UKF zamerané na teoretické a praktické znalosti v oblasti DH; 
 4. vytvoriť inštitucionálnu platformu pre DH projektovú spoluprácu s pracoviskami FF UKF a s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami doma a v zahraničí; 
 5. poskytovať znalostnú podporu a konzultácie pre prípravu digitálnych zdrojov a využitie digitálnych nástrojov v rámci FF UKF; 
 6. organizovať vedecké konferencie, prednášky a semináre v predmetnej oblasti, vrátane publikovania vedeckých výstupov; 
 7. diseminovať získané vedecké poznatky a výstupy vo verejnom diskurze. 

Článok III. PRÁVNE POSTAVENIE 

 1. CDHV je organizačnou súčasťou fakulty a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty. 
 2. CDHV zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty. 
 3. Vedenie CDHV v zmysle tohto štatútu vykonáva riaditeľ menovaný dekanom na základe výsledkov výberového konania. 
 4. CDHV má vlastnú pečiatku. 
 5. Dokumenty vydávané v kompetencii CDHV podpisuje jeho riaditeľ. 
 6. Rozhodujúcim zdrojom financovania CDHV je dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na výskumnú činnosť a rozvoj univerzity. Ďalšími zdrojmi financovania sú príjmy z grantov, príjmy z darov od tuzemských fyzických a právnických osôb a zahraničných fyzických a právnických osôb a iné príjmy. 

Článok IV. NÁZOV A SÍDLO 

 1. Pracovisko používa názov “Centrum digitálnych humanitných vied pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre”. Môže používať aj skrátený názov “CDHV pri FF UKF v Nitre” alebo skratku “CDHV FF UKF”. 
 2. CDHV sídli v priestoroch fakulty. Na svoju činnosť v súlade so štatútom môže používať aj iné priestory a potrebné prístroje a zariadenia fakulty a univerzity. 

Článok V. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE 

 1. Na čele CDHV je riaditeľ, ktorý organizuje a riadi jeho činnosť a ktorý zodpovedá za plnenie jeho úloh dekanovi fakulty. 
 2. V CDHV pôsobia vedeckopedagogickí pracovníci, odborní a technickí zamestnanci. 
 3. Práva a povinnosti zamestnancov CDHV určujú všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy univerzity, kolektívna zmluva a pracovná zmluva.
 4. Zamestnancov CDHV prijíma do pracovného pomeru na základe výberového konania vypísaného dekanom fakulty rektor univerzity. 
 5. Vybrané činnosti môže CDHV zabezpečiť prostredníctvom externých spolupracovníkov 

Článok VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Činnosť CDHV sa riadi Zákonom č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi univerzity. 
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.