Workshop: Digital Humanities, literárna veda a kvantitatívna verzológia

posted in: Domovská stránka | 0

Využívanie elektronických zdrojov a nástrojov informačných technológii sa v niektorých oblastiach humanitných a spoločenských vied (napríklad v jazykovede) etablovalo natoľko, že výskum, aký v týchto vedách dnes prebieha, by bez nich nebol predstaviteľný.

Presadzovanie kvantitatívnych metód a informačných technológií v literárnovednom výskume však ešte stále vyvoláva ambivalentné reakcie. Na jednej strane sme svedkami nadšenia z možností, ktoré digitalizácia textových zdrojov a ďalšie spracovanie (meta)textových dát prináša, na druhej strane sú tu aj obavy, že tieto zmeny povedú k strate jedinečného charakteru literárnovednej interpretácie.

Jednou z ciest, ako prepojiť prebiehajúci výskum s novými prístupmi, je oboznámiť literárnovednú komunitu s možnosťami, ktoré poskytujú nástroje informačných technológií v tejto výskumnej oblasti. To bol aj cieľ podujatia venovaného kvantitatívnej verzológii, ktoré zorganizovala na pôde Filozofickej fakulty UKF dňa 15. marca 2019 Iniciatíva za Digital Humanities na FF UKF v Nitre.

Cieľom tejto iniciatívy, ktorú tvoria prevažne mladší vedeckí a pedagogickí pracovníci, je sformovanie základnej personálnej matrice a technologickej bázy umožňujúcej podporu využívania digitálnych zdrojov a nástrojov informačných technológii v humanitnom a spoločenskovednom výskume.
Samotné podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Prvú časť tvorili tri plenárne prednášky zahraničných hostí: Heleny Bermúdez Sabel z Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales (LINHD, Digital Humanities Research Center, Nacional Distance Education University UNED) so sídlom v Madride, Pétera Horvátha z Digitális Bölcsészet Központ (ELTE DH) na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a Petra Plecháča z Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Prahe.


Leave a Reply

Your email address will not be published.